pondělí 18. března 2019

S Alenou Sarkissian o divadle a vizualitě v pozdní antice / sobota 16.3.2019

   V sobotu 16.3.2019 v salonku bývalého hotelu Grand ve Slaném měli posluchači Slánské akademie volného času možnost si vyslechnout přednášku Mgr. Aleny Sarkissian, Ph.D., (Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR) o zániku antického divadla „Opsis akolastos: divadlo a vizualita na přelomu věků“.
   Období, v němž postupně zaniká antický svět a rodí se raný středověk a jenž je spojeno se vzestupem křesťanství, které se z malé, prvotně židovské sekty proměňuje ve světové náboženství, obecně označujeme jako pozdní antika. Na časové ose světových dějin bývá většinou vymezena 3. až 6. stoletím našeho letopočtu. Jsou s ní spojeny tyto události: všichni obyvatelé římské říše získávají římské občanství (r. 212 n. l.), z pronásledovaného křesťanství se stává státní náboženství (r. 380 n. l.), vpády barbarských národů, rozdělení říše na dvě části východořímskou a západořímskou (r. 395 n. l.), rozpad západořímské říše (r. 475 n. l.), pokles významu měst a zrození Byzance. Tato doba, kdy docházelo k mísení pohanského a křesťanského elementu, stála dlouho na okraji zájmu badatelů a mnoho se o ní nevědělo. Pohled na ní formovalo klasické dílo Edwarda Gibbona Úpadek a pád římské říše z konce 18. století. V minulém století však byly některé jeho názory podrobeny kritice a díky dalším generacím vědců, jako byl např. E. R. Dods (Pohané a křesťané ve věku úzkosti) se i tomuto údobí dostalo zasloužené pozornosti.
   Vztah křesťanů k antické kultuře byl problematický a proměnlivý. Zprvu ji zcela odmítali a odvraceli se od helénství, aby si vytvořili svůj paralelní svět, jehož základy nacházeli ve Starém zákoně (Septuaigintě). Jakmile se však začalo křesťanství šířit mezi intelektuály, jenž měli antické „klasické“ vzdělání, dochází k prolínání obou světů. Tak je tomu například v náboženském traktátu Klemense Alexandrijského Strómáta, v němž je křesťanská liturgie popsána s pomocí veršů Euripidových Bakchantek. Nakonec křesťanství zcela přebírá antickou kulturu do svých služeb a staré náměty dostávají nový obsah (např. z Orfea hrajícího zvířatům se stává král David zpívající žalmy). Platónovo Symposium se tak může stát inspirací pro dílo církevního Otce Metoděje z Olympu Hostina desíti panen (3. st. n. l.).
   S antickou kulturou je neodmyslitelně spojeno též divadlo. V římské říši se konalo v době slavností a za císařství bylo jeho smyslem především pobavit publikum. Účast na představení byla projevem loajality ke státu a státnímu náboženství. Divadelní produkce však také čelila kritice, a to již od antických autorů jako byl Platón či Ailios Aristeidés (Proti pantomimům). Později se k ní přidaly také křesťanští autoři jako Tertullianos (O hrách), Novatianus (O podívaných) a Jan Zlatoústý (Těm, kdo opouštějí chrám a odcházejí do hipodromu a do divadla a O tom, že se nemáme přibližovat k divadlům). Vycházela ze dvou východisek: morálního a filosoficko-náboženského. To morální směřovalo jak na herce, tak na publikum. Herec, který byl nucen si vydělávat prostřednictvím svého těla, měl v té době nízké sociální postavení a byl přirovnáván k prostitutce. Publikum bylo káráno za svou zrakovou nenasytnost, jenž byla křesťany považována za chtíč. To filosoficko-náboženské pracovalo s pojmy jako magnetická teorie vnímání (Platon – Ión, Ústava), pravda zobrazení či Bůh – agónothétes. Z magnetické teorie vnímání vycházela představa, že při představení může dojít k přenosu špatných vlastností postav představovaných herci na publikum. Podle antických představ tvůrcům divadelních her vnukl inspiraci bůh / Múzy /. Křesťanští autoři tvrdí že, ten kdo inspiruje dramatiky není bůh, ale ďábel (diabolus tentator), a divadlo, které je spojeno s pohanskými kulty (modloslužbou), je faleš (diaboliké pompé). Touha po iluzi je pouze rouhavé „vylepšování“ Božího díla (např. líčení herců). Bůh – agónothetés (obraz známý již od hélenismu) jako tvůrce inscenuje svět pro potěšení své, andělů a člověka. Skutečná proměna se neodehrává na jevišti, ale při eucharistii, které je považováno za nestvořené duchovní divadlo.
    Na obranu divadla se však postavili někteří učenci jako pohan Libanios, který ve svém spise  Odpověď Aristeidovi na obranu pantomimů (Oratio LXIV.) kritizoval magnetickou teorii vnímání a hájil etickou stránku divadelních představení, nebo Chorikios z Gazy (Obrana mimů), u něhož si nejsme jisti, zda byl křesťanem.
   Tím, jak křesťanství rozšiřovalo svůj vliv, dochází k útlumu divadelních představení i k jejich několikerému zákazu. Divadelní provoz ustává v 6. století n. l. a za definitivní datum jeho konce ve východořímské říši je považován r. 692 n. l.
   Na závěr nám převyprávěla paní doktorka legendu o svatém Genesiu, který před svým obrácením na víru byl komickým hercem, jenž na jevišti předváděl parodie obřadů křesťanů. Jednou, když měl parodovat křest, došlo Božím zásahem k jeho opravdové konverzi. Herec začal hlásat křesťanské učení, které před tím zesměšňoval, a tak byl z rozhodnutí císaře Diokleciána popraven.
   Poté již byl prostor pro dotazy a nám nezbylo než poděkovat přednášející za zajímavé vyprávění. Těšíme se, že se s opět v budoucnu setkáme, aby nám opět přiblížila některou z kapitol dějin antického divadla či z jeho recepce na českých scénách.
(Pavel Zděnovec)

pátek 15. března 2019

Změna přednášky 16.3.2019


   V sobotu 16.3.2019 dojde ke změně tématu přednášky a přednášející. Původně avizovaná přednáška Příjezd a korunovace Fridricha Falckého (1619) v zrcadle letákové publicistiky se neuskuteční, přednášející Mgr. Jana Hubková, Ph.D. se na poslední chvíli z důvodu nemoci omluvila. Jednáme s ní však o přesunutí této přednášky na 11.5.2019, takže o ni nepřijdete.
   Narychlo se nám však podařilo sehnat jinou přednášející, a sice Mgr. Alenu Sarkissian, Ph.D., která není pro většinu z vás neznámá, neboť na Slánské akademii přednášela na podzim roku 2017. Tentokrát přednese přednášku Opsis akolastos: divadlo a vizualita na přelomu věků.
   Milovali v antice podívanou opravdu všichni? Kudy vede hranice mezi realitou a divadlem? Jak křesťané chápou smysl vizuálně atraktivních jevů? Kde hledají pro své argumenty oporu? Kde nasycují svou touhu po podívané? Tyto a další otázky bude ohledávat právě tato přednáška o vztahu k vizualitě a k divadlu v posledních staletích pohanské antiky a nástupu křesťanství jako majoritního vyznání a nového pojetí světa.
   Věříme, že bude tato přednáška pro vás zajímavá, a jestli jste se těšili na přednášku o Fridrichu Falckém, že bude pro vás plnohodnotnou náhradou.
   Na čase zahájení sobotní přednášky se nic nemění, i tato přednáška Mgr. Sarkissian začne v 10:00, tak jako měla začít přednáška Mgr. Hubkové.

pondělí 4. března 2019

S Jaromírem Tlustým o zámeckých zahradnících a jejich mecenáších / sobota 2.3.2019

   V sobotu 2. března 2019 jsme mohli v salónku bývalého hotelu Grand vyslechnout vyprávění Jaromíra Tlustého (správce zámku Pátek nad Ohří) o zámeckých zahradnících a jejich mecenáších v 19. století z přednáškového cyklu Neznámé zahrady – neznámé osudy.
   Počátek přednášky byl věnován tomu, co se událo v devatenáctém století v zahradnické profesi. Byly tehdy objeveny nové druhy rostlin. Do Evropy se dostaly ve velkém množství cizokrajné květiny a stromy. Současně však došlo k znovuobnovení pěstování některých evropských druhů, jenž byly v minulosti zapomenuty. Přišlo se na to, jak se starat o exotické rostliny. Neustal však zájem o pěstění tuzemských druhů. Započaly se do praxe zavádět nové technologie a objevy (např. kovové konstrukce skleníků, principy jejich vytápění). Začaly vznikat zahradnické společnosti a vydávat zahradnická periodika. Někteří majitelé zpřístupnili své zahrady veřejnosti.
   Poté nám přednášející přiblížil povolání zahradníka. Ten byl v té době většinou současně i botanikem. Některý měl i vysokoškolské vzdělání. Také mnoho botaniků se zabývalo zahradnickými činnostmi. Profese zahradníka byla považována za vážené, ctěné a dobře honorované povolání. O zahradníky pocházejících z Čech a Moravy byl zájem i ve světě.
   Za nejlepšího z nich byl považován ten zámecký. Byl to zahradník šlechtického sídla, což znamená, že výkon jeho povolání nemusel být vůbec spjat se zámkem, ale mohl svoji činnost vykonávat v zahradě šlechticova městského paláce či vily nebo v parku obklopujícím hrobku aristokratického rodu. Jména některých máme zachována již ze 17. století. U významných sídel se poté někdy dochovala jejich posloupnost od 18. století až do 50. let 20. století. Často se jednalo o příslušníky jedno rodu, v němž se řemeslo dědilo z otce na syna. Jako příklad uvedl pan Tlustý rodiny Skalníků (u Lobkoviců) a Šerhantů (u premonstrátů). Na sklonku 19. století se z nich mnohdy stávali tzv. obchodní zahradníci.
   Jejich kariéra započala vyučením, které zpravidla trvalo tři roky. Poté následovala tovaryšská léta, kdy jako zahradnický příručí (pomocník) cestovali za poznáním po Evropě, kde pracovali za byt a stravu několik měsíců až rok v zahradách, které byly někdy veřejnosti nepřístupné. Po získání potřebné praxe se z nich stávali samostatní zahradníci. Ti měli za plat a byt na starost určitou část zahrady. Z nich byl vybírán vrchní zahradník, který mnohdy doživotně odpovídal za celou zahradu. Ti nejlepší poté dosáhli hodnosti ředitele (inspektora zahrad), který úřadoval v rezidenčním sídle zaměstnavatele. Měl na starost k němu náležející (nejprestižnější) zahradu a dohled nad ostatními zahradami majitele panství.
   Zámečtí zahradníci se dělili podle dosažené šlechtické hodnosti majitele zahrady (např. hraběcí). Zvláštní skupinu tvořili tzv. dvorští zahradníci. Toto označení náleželo těm, kteří pracovali pro c. k. dvorní zahrady (Praha, Zákupy) nebo arcibiskupské zahrady (Kroměříž) či zahrady knížecích rodů. V místě svého působení byli často činní v tamní samosprávě, v zájmových spolcích, v zahradnických a botanických společnostech a podíleli se na veřejném a kulturním životě.
   Zámecká zahrada byla nedílnou součástí šlechtického sídla. Tvořila většinou se zámkem jeden celek. Skládala se mnohdy z několika částí – květinové záhony, park, zeleninová zahrádka, skleníky či pařníky. Její majitelé měli často rozsáhlé sbírky rostlin, které se řadily po bok sbírek obrazů, zbraní či mincí a byly na evropské úrovni. Na jejich pořízení stejně jako na zavádění nových technologických postupů vynakládaly značné finanční prostředky. Podle jejich zájmů vznikaly specializované zámecké zahrady, které se zaměřovaly na pěstění či šlechtění některých rostlinných druhů (orchideje, mečíky), alpinia nebo i celé botanické zahrady.
   Nové exempláře rostlin se získávaly prostřednictvím vědeckých, sběratelských nebo šlechtických výprav, nákupem u nově vznikajících zahradnických závodů či koupí / výměnou mezi zahradami. V tom měly také zprostředkující úlohu postupně zakládané zahradnické společnosti (Londýn, Berlín, Drážďany, Paříž, Vídeň atd.). U nás vznikla Česká společnost pro zvelebování zahradnictví v Praze, která byla založena v r. 1842 zemskými a pražskými vyššími úředníky. S finančním přispěním Kamila knížete Rohana byla r. 1845 vybudována na Novém Městě pražském (Na Slupi) spolková zahrada, z níž je dnes Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Společnosti pořádaly také zahradnické výstavy. Majitelé zámeckých zahrad vystavovali také na pražské Jubilejní výstavě (1891) nebo na zahradnické výstavě ve Vídni, jenž byla součástí tamní Jubilejní výstavy v r. 1898.
   Na závěr přednášky jsme se mohli seznámit s osudy několika významných zahradníků a jejich šlechtických mecenášů. S naším regionem byl spjatý první z nich, Jan Prokop Mayer, jehož život spadal ještě do 18. století. Tento smečenský rodák se s podporou hraběte Martinice vyučil ve Smečně a Praze. Později působil ve službách würzburgského biskupa – knížete Adama Fridricha hraběte ze Seinsheimu. Zasloužil se novou podobu dvorních zahrad. Je autorem třísvazkového díla Pomona Franconica z let 1776 až 1780. Dále se jsme mohli seznámit s dvorním zahradníkem císaře Ferdinanda I. Dobrotivého Bedřichem Petrzikowskym, zahradníkem jeho synovce císaře Maxmiliána I. Mexického na zámku Miramare (Itálie) Antonem Jellinkem, zahradníkem Schwarzenberků v Třeboni Janem Topkou, jeho kolegou u Thunů v Děčíně Franzem Josstem ml. a mnoha dalšími. Byli nám představeni také jejich šlechtičtí zaměstnavatelé, mezi něž se řadil třeba hrabě Jan Nepomuk z Harrachu, předseda vídeňské zahradnické společnosti, kníže Kamil Rohan, pán na Sychrově, nebo sběratel orchidejí baron Theodor Hrubý z Jelení či pomolog Jan Křtitel sv. p. Lexa z Aehrenthalu.
   Poté již byl vyhrazen čas na dotazy posluchačů a nám nezbylo, než závěrem poděkovat panu Tlustému za zajímavé povídání a těšit se, že k nám opět v budoucnu někdy zavítá s další přednáškou o zámeckých zahradách. Nenecháme si také ujít připravovanou knihu o zámeckých zahradnících, na které se podílí.
(Pavel Zděnovec)