pondělí 12. března 2018

S PhDr. Pavlem Šidákem o vodnících v české literatuře / sobota 10.3.2018

   V sobotu 10. března 2018 se konala v salónku bývalého hotelu Grand další z přednášek Slánské akademie volného času. Pozornost byla tentokrát upřena především na českou literaturu. S tématem Vodník v české literatuře mezi nás zavítal PhDr. Pavel Šidák, Ph.D., z Ústavu pro českou literaturu AV ČR.
   Literární postava vodníka má pravzor ve vodních démonech slovanské mytologie. Patří to mezi její zvláštnosti, protože v jiných bývá vodní živel spojován většinou s ženským elementem (nymfy). Vodník však také sdílí společný rys s řeckým bohem moří Poseidonem, kterým je možnost jeho proměny v koně. U jednotlivých slovanských národů se liší, a tak má i ten český svá specifika. Z Čech se patrně také rozšířil do příhraničních regionů Německa. Za jeho nejstarší vyobrazení u nás je považována středověká freska z ambitu emauzského kláštera, kde je zobrazen jako ďábel s plovacími blánami ve společnosti sv. Jana Křtitele. Slovo hastrman se poprvé objevuje v latinsko-českém glosáři, tzv. Klareta ze 14. století. Jeho význam poté můžeme nalézt prvně v latinsko-českém slovníku Jana Vodňanského z r. 1511. Nejstarší zaznamenaný vodnický příběh však známe až z barokní literatury 17. století.
   Vodník je pro literaturu vděčná postava pro svoji neuchopitelnost. Je duchem vodního živlu, může mít božskou podobu, umí předpovídat budoucnost a ovládat počasí, je schopen se převtělovat nebo být neviditelný a doprovází lidi na jejich pozemské pouti. Je simultánně spojován s motivy idylickými, erotickými, hororovými a v moderní době i ekologickými. Může být postavou jak zápornou, tak i kladnou.
   Do umělecké literatury se dostal prostřednictvím lidové kultury (balady, pohádky apod.). Nejvíce rezonoval tento námět v období romantismu, později v období symbolismu a dekadence, avšak můžeme ho najít i v realismu či dokonce avantgardě. Vyskytuje se ve všech literárních žánrech.
   Podle zjištění pana doktora se v Čechách od r. 1800 objevil dosud ve 160 dílech autorů, jejichž jména patří jak k těm nejvýznamnějším, tak i dnes již polozapomenutým. Nejstarší z nich je báseň Vodník od Františka Ladislava Čelakovského (1799–1852) ze sbírky Smíšené básně napsané v r. 1822. O deset let mladší je Vodník jeho následovníka Josefa Krasoslava Chmelenského (1800–1832). V polovině 50. let 19. století vznikla pohádka Josefa Kajetána Tyla (1808–1856) Rozpustilý Janeček, kde jednou z hlavních postav je vodník. Tyto tři díla spojuje námět, kterým je snaha hastrmana utopit malé děti.
   Větší soubor děl se zabývá vztahem vodníka k lidským ženám. Na sklonku 30. let 19. stol. napsal Jan z Hvězdy (1803–1853) Vodníkovu nevěstu, která přebírá podobu lidové balady. Obdobně je to také u nejznámějšího Vodníka od Karla Jaromíra Erbena (1811–1870) z jeho Kytice (1853), který se stal přelomovým dílem s tímto motivem. Ten se zaměřuje na vztahy mezi světem lidským a démonickým, jenž se nemají spojovat. Inspirovalo také Boženu Němcovou (1820–1862) k sepsání básně o lidské touze Vodník (1844), která také korespondovala s lidovou tradicí. Tento námět je též zastoupen v pracích Václava Beneše Třebízského (1849–1884), z nichž stačí připomenout novelu Vodníkova nevěsta (1873).
   Obsahově komplikovanější jsou díla s vodnickou tématikou spisovatelů Karla Slavoje Amerlinga (1807–1884), Jana Nerudy (1834–1891) či v současné době Miloše Urbana (*1967). Amerling ve své Květomluvě (1833) popisuje celý podvodní svět. Nerudova Matka z Knihy veršů (1867) je variací na Erbenova Vodníka, avšak rozhodujícím prvkem, který vstupuje na scénu, je tu mateřská láska. U Urbanova Hastrmana (2001) se prolíná vztah vodníka a ženy s ekologickým tématem. V románu Karla Sabiny (1813–1877) Hrobník (1837) existenci vodníka pouze tušíme. Změny, které přinesla moderní doba do vodohospodářství, daly podnět dílům, v nichž čtenář s vodníky spíše soucítí, než že by je považoval za zlé bytosti. Regulace řek, vznik nábřeží a meliorace v nich vyhánějí vodníky z jejich domovů a ti hledají, kam by se uchýlili. Tak je to v dílech Karla Legera (1859–1934) Podivná příhoda Vladivoje Vejvody a několik rozmarných povídek (1914) a Aloise Zábranského (1858–1921) Břehule, čili poslední vodník na Hané (1919). Zmiňuje se o nich také Josef Váchal (1884–1969) ve své Ďáblově zahrádce (1924). Idylický pohled na vodnický živel poté mají Alois Jirásek (1851–1930) / Lucerna (1905) / a Josef Lada (1887–1957) / Bubáci a hastrmani (1938). O vodnících psalo nespočet dalších literátů a téma je to stále živé, jak svědčí tři knihy s touto tematikou nedávno nominované na cenu Magnesia Litera.
   Vyprávění dr. Šidáka doprovázelo promítání reprodukcí výtvarných děl českých malířů 19. a počátku 20. století, jejichž námětem byl právě vodník či vodní víly (nymfy, rusalky). Mohli jsme tak vidět obrazy Maxmiliána Pirnera, Hanuše Schvaigera, Felixe Jeneweina, Jaroslava Špillara, Mikuláše Alše, Josefa Lady a dalších. Nakonec pan doktor zodpověděl dotazy přítomných a nám nezbylo než poděkovat za zajímavé povídání. Doufáme, že nás opět někdy navštíví a těšíme se na jeho knihu Mokře chodí suše: Vodník v české literatuře, která by v tomto roce měla vyjít v nakladatelství Akademia.
(Pavel Zděnovec)

Další snímky ze setkání zde.

Na tomto odkaze naleznete článek PhDr. Šidáka o vodnících, ze kterého vycházela jeho přednáška.

pondělí 26. února 2018

S Mgr. Vítem Beranem o popularizaci archeologie / sobota 24.2.2018

   Nová sezóna Slánské akademie volného času byla zahájena v sobotu 24. února 2018 v salónku bývalého hotelu Grand ve Slaném. Jarní semestr dvanáctého ročníku započal svou přednáškou archeolog Mgr. Vít Beran, jeden ze zakladatelů History Parku Ledčice. Předtím se však ujala slova Mgr. Markéta Škrancová, která se nám představila v nové funkci vedoucí odboru kultury a památkové péče MěÚ Slaný, jenž akademii pořádá, a uvítala našeho milého hosta. Ten poté začal vyprávět o možnostech popularizace archeologie, na které se také se svými kolegy v soukromém archeologickém parku v Ledčicích podílí.
   Archeologii lze široké veřejnosti přiblížit buď teoreticky (s pomocí přednášek, knih, výstav, TV pořadů), nebo prakticky (archeoskanzeny / archeoparky, akce typu Living History [oživlá minulost], muzejní noci, historické trhy apod.). Společnost History Park s. r. o. se zaměřuje především na to, jak prakticky představit práci archeologů v našich končinách. Činí tak hravou a zábavnou formou. Její cílovými skupinami jsou školní mládež, rodiče s dětmi a zájemci o historii a archeologii. Veškerá její činnost v rámci popularizace je důsledně založena na vědeckých základech.
   Návštěvník archeoparku má možnost v prvé části, kterou autoři nazvali Archeologické dovednosti, vyzkoušet si jednotlivé archeologické činnosti a v druhé, která nese název Stroj času, seznámit se s hmotnou kulturou jednotlivých dějinných etap.
   Část věnovaná dovednostem se dělí do čtyř stanovišť – archeolog prospektor, terénní archeolog, archeolog badatel a experimentální archeolog. První z nich je věnována metodám archeologického průzkumu – povrchové sběry, detektor kovů, letecká (dnes užití také dronů) a geofyzikální prospekce (magnetometry, půdní radary a sonary). Zájemce si může vyzkoušet práci s detektorem kovů a dozví se, co má správně učinit v případě, když něco nalezne. Druhá je věnována práci na archeologickém nalezišti. Je zde možnost se podílet na odkrytí kosterního či žárového hrobu. S pomocí nářadí nalézáte kostru s milodary či nádobu s popelem. V třetí vás čeká archeologická laboratoř, v níž se seznámíte s jednotlivými přístroji (různé mikroskopy, ultrazvuková jehla). Dozvíte se o konzervaci železných předmětů a vyzkoušíte si restaurovat z keramických střepů nádobu. Ve čtvrté je představena experimentální archeologie, která se s pomocí pokusů snaží rozšiřovat znalosti získané předchozím výzkumem a zpřesňuje tak pohled na život našich předků. Experimentátor se snaží rekonstruovat získávání potravy (lov, sběr, zemědělství), tepla (ruční rozdělování ohně), obydlí (stany lovců a sběračů, domy zemědělců), nástrojů (pazourkové, kamenné, parohové a kostěné, kombinované např. dřevo + kámen), oděvů (zpracování zvířecích kůží, výroba tkané látky), keramiky (vyráběné v ruce, na hrnčířském kruhu), výrobků barevné metalurgie (výroba předmětů do licích forem) a zpracování železa (železo se dále zpracovává na polotovary a finální výrobky). Zde je možno si vyzkoušet výrobu některého nástroje či zhotovit keramiku a výrobek si poté odnést domů.
   Druhou část prozatím tvoří stanoviště ze tří etap lidských dějin – paleolitu, neolitu a doby římské říše. Prvé je rekonstrukcí stanice lovců a sběračů. Neolit je zastoupen rondelem, u kterého se přesně neví, k čemu sloužil, a velkodomem. Třetí je replikou pochodového tábora římských legionářů, který se nacházel u Mušova na Moravě.
  Odborníci z History Parku se však věnují také dalším činnostem. Ve spolupráci s redaktory magazínu ABC připravili v roce 2017 speciál tohoto dětského časopisu věnovaný experimentální archeologii Zápisník dobrodruha – Experimentální archeologie, podle kterého si čtenáři mohou sami zhotovit třeba pazourkovou vrtačku. Pro prezentace na školách mají poté připraveny tzv. archeologické muzejní kufříky, které byly vyrobeny s podporou Nadace ČEZ, Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích. Obsahují hmotové rekonstrukce (repliky nástrojů, keramiky), které přibližují hmotnou kulturu člověka. Ve školách pomáhají lépe pochopit probíranou látku. Na konci přednášky jsme měli možnost také my prozkoumat jejich obsah a vzít do rukou předměty, jejichž originály jsou uzamčeny v muzejních vitrínách.
   Na závěr nezbylo než poděkovat za velice zajímavou a podnětnou přednášku a doufat, že se v budoucnu vypravíme na exkurzi do zmíněného archeoparku nebo že opět mezi sebou přivítáme Mgr. Víta Berana, aby nám znovu odkryl některá tajemství archeologie.
(Pavel Zděnovec)

Další fotografie ze setkání zde.

pondělí 29. ledna 2018

Jarní semestr 12. ročníku


Slánská akademie volného času bude pokračovat jarním semestrem 12. ročníku. Semestr zahájí přednáška Mgr. Víta Berana z History Parku v Ledčicích na téma Možnosti popularizace archeologie v sobotu 24.2.2018. V průběhu tohoto semestru bude opět 5 přednášek a 2 exkurze, přednášky budou opět začínat v 9:30 a budou se konat v salónku ve 2. patře bývalého hotelu Grand.