pondělí 30. listopadu 2009

O jedné slánské ikoně a setkání s litoměřickým archimandritou

Slánské muzeum shromažďuje velký počet památek starého výtvarného umění a každé setkání s konkrétním výtvarným dílkem je jiné. V době adventní se mně z muzejní kolekce vybavuje jeden drobný obraz - ikona sv. Mikuláše, která u mě vždy vzbuzuje "čapkovské otázky" o smyslu života a původu věcí, jaké si kladl v povídce Šlépěje nebo v knize Povětroň. I tady se dotazujeme na osud svatomikulášské ikony … kdo ji původně vlastnil? Jaké bylo její putování, než se dostala do slánského muzea? Toto uvažování doprovázela přednáška ThDr. Martina Marka Krupici Th.D. (archimandrity z Litoměřic, který přednáší pravoslaví na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy) ve Slánské akademii volného času v sobotu 28. listopadu 2009.

Na této přednášce - předposlední v podzimním běhu - byla také vystavena nevelká kolekce ikon ze slánského muzea, a to včetně zmíněného sv. Mikuláše, světce v byzantském a pravoslavném umění tak významného a oblíbeného. Nechme nyní stranou naši mikulášskou tradici, ty každoroční mikulášské průvody s čerty a anděly, které zpestřují prosincový čas, s vědomím, že i to obdarovávání, ta Mikulášova štědrost, vychází ze svatomikulášských legend. 

Při pohledu na slánskou ikonu je snad na místě zmínit, že nejstarší výtvarné památky spojené s životem sv. Mikuláše nalezneme v Bulharsku, v Bojaně (1259), kde je cyklus osmnácti fresek ze života sv. Mikuláše, později v Srbsku, řecké Soluni. Počet děl nástěnného malířství však podstatně převyšuje malba desková - obrovské množství ruských ikon, na kterých je zobrazen světec a na rámu ikon jej doprovázejí drobné obrázky z jeho života (tzv. klejmové obrázky). Velká obliba sv. Mikuláše v Rusku, zejména v okolí Novgorodu, připomíná, že … sv. Mikuláš byl patronem ve všech pozemských strázních ohrožujících zejména život a majetek člověka putujícího, tedy především kupce, jenž tvořil jedinou vládnoucí vrstvu v Novgorodu … takto charakterizoval tohoto světce náš byzantolog Josef Myslivec († 1971). V Rusku slaví sv. Mikuláše nejen 6. prosince, ale i 9. května, kdy si připomínají přenesení ostatků sv. Mikuláše do Bari; tento zvláštní svátek byl ustanoven v roce 1089 kyjevským patriarchou Janem II. dva roky po události. Že slánská ikona představuje sv. Mikuláše (na obrázku), jsme zjistili snadno - a to podle přípisu na druhé straně, kde je uvedeno sv. Nikolaj Čudotvorce (česky sv. Mikuláš divotvůrce). Malba vznikla někde v Rusku podstatně později - snad v 18. nebo spíše v 19. století - a muzeu ji daroval dr. Čech; prý pochází z Moskvy (klášterní práce).

Martin Krupica se na slánském setkání rozhovořil nejprve o pravoslavném chrámu, připomněl, že jeho vzorem byl starozákonní chrám v Jeruzalémě (předsíň, svatyně, velesvatyně), nato vyjmenoval řadu památek z Řecka (například kláštery na hoře Athos). Když mluvil o liturgickém prostoru, zdůraznil ústřední úlohu ikonostasu, na kterém jsou umístěny ikony, a naznačil jeho vývoj. Zpočátku byl ikonostas nevysoký, později, zejména v Rusku, dosáhl velké výše a skládal se z několika řad. Zmínil také hlavní ikony, které se na něm vždy nalézají - jsou to ikony Bohorodičky a Krista.     

Nevelká slánská ikona sv. Mikuláše ale z ikonostasu nepochází - měří pouze 18 x 14,5 cm. Můžeme se domnívat, že snad doprovázela majitele v zavazadle na cestách a po návratu byla zavěšena v pokoji mezi ostatní ikony - ochránce domu. Vidíme na ní pouze postavu sv. Mikuláše s biskupskou mitrou, okolo krku má liturgické roucho omofor - znak biskupského svěcení, v levé ruce Písmo svaté a v pravou žehná … Dr. Krupica na slánské přednášce upozornil na význam gesta při žehnání … žehnající prsty jsou drženy tak, že symbolizují řecký monogram jména Ježíše Krista. Dále uvedl, že vedle výtvarného provedení je pro ikonu podstatné označení, tedy jméno svatého, kterého ikona představuje - bez toho by ikona nebyla ikonou. U té naší slánské je možné předpokládat, že jméno sv. Mikuláše je překryto postříbřeným kovovým obkladem.

oknem do nebe, do věčnosti, za kterým spatříme svaté … ve slánském případě sv. Mikuláše. V této souvislosti se také zmínil o ikonoborectví - o ničení ikon v byzanci a podtrhl význam, který měl pro malbu ikon VII. koncil v Nicei (787). Ten odsoudil ikonoborectví a poukázal na to, že člověk se neklaní obrazu, ale uctívá ty, kteří jsou na ikoně zobrazeni. Při pohledu na svět okolo nás uvedl, že ikonoborectví přetrvává i do dnešních dní, kdy třeba v turecké části Kypru jsou často ikony ničeny … Na výzdobu našich příbytků můžeme použít různé obrazy podle našeho vkusu, výběr je veliký … ale ikony mají jiné poslání - poslání, které nás přesahuje, a to je třeba si při dnešní devalvaci kulturních hodnot uvědomovat … Dr. Marek Krupica na dotaz, zda u nás působí malíři ikon, se rozhovořil o novém ikonostasu v Litoměřicích. Ten vznikal na Krymu a jeho autorem je Michael Adler Procenko, není to tak úplně náhoda, má totiž české předky. Jako zajímavost sdělil, že ikona sv. Václava byla zhotovena i s ohledem na výsledky antropologického bádání …  
Jak vyzdvihl litoměřický host, ikony jsou - jak se často píše -
    
Samozřejmě, že toto zcela úvodní setkání nad uměním světa ikon otevírá další širší otázky … třeba nad dějinami Ruska a jeho kulturního odkazu, který jsme se naučili vnímat poněkud jednostranně. Poslední studie historiků však naznačují mnohé inspirativní momenty (dílo Vladimíra Solovjova, Pavla Florenského) a zajímavé osudy - třeba N. P. Kondakova († 1925), vynikajícího ruského znalce ikon, který se po ruské revoluci se přestěhoval do Prahy, kde přednášel až do své smrti. Jeho žáci založili Seminarium Kondakovianum, v jehož sbírkách se nacházela celá řada významných ikon. A tak, až půjdete třeba o Vánocích do Národní galerie za Rubensem, Rembrandtem, zastavte se v nevelké expozici ikon, některé jsou právě z Kondakova semináře, určitě si zaslouží vaši pozornost …několik fotografií ze sobotní přednášky v galerii.

Pro posluchače slánské akademie a další zájemce jsme připravili základní poučení o pravoslavných ikonách, které napsala autorka ikon Jana Baudišová, ke stažení ve formátu PDF zde  (2,28 MB)

středa 9. září 2009

Slánská akademie - podzim 2009

 Připravujeme nový ročník Slánské akademie volného času. Předpokládáme další dvě setkání s prof.. PhDr.Tomášem Durdíkem, DrSc. a jeho Putování po českých hradech. Nově přivítáme prof. PhDr. Ing. Jana Royta, našeho významného historika umění, který promluví o zobrazování sv. Václava v českém výtvarném umění, a ThDr. Martina Marka Krupicu, Th.D., který nás uvede do umění spjatého s pravoslavnými chrámy a přiblíží význam ikon. Rovněž bychom se měli opět setkat s Ing. arch. Petrem Chotěborem CSc., jenž bude letos hovořit o středověkých tvrzích.   Tradiční exkurze bude směřovat do rakovnického okresu - na jeho severozápadní část - okolí Jesenice, průvodkyní bude Ing. arch. Eva Volfová. Doufáme, že se nám také podaří podruhé navštívit expozici českého umění 19. století v klášteře sv. Jiří na Pražském hradě a vyslechnout zasvěcený výklad  PhDr. Naděždy Blažíčkové - Horové, ředitelky sbírky umění 19. století NG.První přednáška proběhne 3. 10. 2009 a 17. 10. 2009 se uskuteční zmíněná exkurze do okolí Jesenice na Rakovnicku.

I tento 4. ročník bude pořádat, tak jako jarní semestr 3. ročníku, odbor kultury Městského úřadu Slaný, a proto budou platby směrovány na město Slaný. Poplatek i nadále zůstává 200,-- Kč a bude možné ho hradit v hotovosti v pokladně městského úřadu, převodem z účtu nebo poštovní složenkou.

Pokud byste měli zájem přihlásit nového posluchače, je třeba, aby se nejprve dostavil do kanceláře odboru kultury MěÚ Slaný, neboť předpis jeho platby musí být nejdříve zadán do počítače.   

Poplatek je třeba uhradit do 3. 10. 2009, kdy se uskuteční první přednáška podzimního semestru - tak jako již tradičně v bývalém slánském hotelu Grand, salónek ve třetím patře; tehdy bude také upřesněn další program a snad i dohodnut termín exkurze do Národní galerie v Praze.    

Přihlášky spolu s dokladem o zaplacení (např. kopie potvrzení z pokladny nebo kopie útržku složenky) můžete předat osobně v kanceláři odboru kultury MěÚ Slaný, v podatelně MěÚ Slaný, ve Vlastivědném muzeu ve Slaném a v Infocentru Slaný, nebo zaslat na adresu: Městský úřad Slaný - odbor kultury • Slánská akademie volného času • Velvarská ul. čp. 136 • 274 53  Slaný

Další informace - Alena Urbanová, Městský úřad Slaný - odbor kultury, tel. 312 511 274, urbanova@meuslany.cz Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny  

 
 

pondělí 6. dubna 2009

O staré španělské architektuře

Shodou okolností na sv. Isidora ze Sevilly († 636), významného španělského světce, proběhlo na Slánské akademii volného času setkání s naším předním hispanistou prof. Pavlem Štěpánkem, který přednáší dějiny umění na Univerzitě Palackého v Olomouci. Úvodem Pavel Štěpánek připomněl význam španělského umění, které zasáhlo podstatně celou Evropu, a to jak ve středověku, tak zejména na počátku novověku - doba umění baroka.

V této souvislosti pozval účastníky setkání k návštěvě výstavy Praha španělská. Poté naznačil cesty, kterými pronikalo španělské umění do okolních zemí, zdůraznil význam Svatojakubského putování. Nato se soustředil na vlastní téma přednášky - památky románské architektury - Santiago de Compostela, Segovia, Puenta la Reina, Leon, Avilla. Odpoledne jsme zase "na oplátku" provedli prof. Pavla Štěpánka po Slaném, kde si všímal zdejších "španělských stop" - třeba znaku Zlatého rouna na erbu Martiniců a Dietrichštejnů na portálu kolejní kaple piaristů; v tomto ohledu  pak pro něho byla podstatná návštěva  františkánského kláštera, dnes karmelitánského, vždyť zakladatelé bosých karmelitánů pocházejí právě ze Španěl.   


pondělí 30. března 2009

Exkurze za uměním 19. století

 V sobotu 28. března pokračoval jarní program Slánské akademie volného času exkurzí do stálé expozice 19. století Národní galerie v Praze (klášter sv. Jiří na Pražském hradě) - téma Předchůdci a zakladatelé. Do problematiky malby 19. století nás uvedla PhDr. Naděžda Blažíčková - Horová, která je také autorkou této expozice.

PhDr. Naděžda Blažíčková - Horová úvodem připomněla úlohu zakladatele Malířské akademie v Praze Josefa Berglera, který byl právě v našem regionu činný, a to jako učitel malby knížecí rodiny Kinských na zámku v Budeničkách. Zde také namaloval rozměrný obraz sv. Václava (1812) pro tamní zámeckou kapli sv. Václava a později další obraz sv. Isidora (1823) pro hlavní oltář poutního kostela v Budeničkách.

Dalším malířem, u jehož děl jsme se déle zastavili, byl slánský rodák Josef Navrátil; v tomto případě Dr. Blažíčková - Horová zdůraznila jeho význam v české malbě - a to jako skvělého autora krajin, zátiší a žánrových obrazů z tehdejšího společenského života - zejména z divadelního světa. První setkání s uměním 19. století v pražské Národní galerii jsme ukončili prohlídkou děl malířské rodiny Mánesů.

Druhá část exkurze s výkladem Dr. Blažíčkové - Horové by měla proběhnout v podzimním běhu Slánské akademie volného času. Několik fotografií z putování za malbou 19. století naleznete galerii.  

čtvrtek 19. února 2009

Slánská akademie - jaro 2009

Odbor kultury MěÚ Slaný připravuje jarní program Slánské akademie volného času. Předpokládáme další dvě setkání S prof. PhDr.Tomášem Durdíkem, DrSc. a jeho Putování po českých hradech (18. dubna a 6. června). S raně středověkým uměním za hranicemi - Románská architektura ve Španělsku (4. dubna) - bychom se měli seznámit při přednášce hispanisty prof. PhDr. Pavla Štěpánka, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci. Tento středověký blok doplní přednáška Mgr. Blanky Rozkošné  Židovské památky Čech (7. března), která zpracovávala dějiny židovského osídlení na Slánsku.

Některé památky starého umění na Slánsku připomene PhDr. Vladimír Přibyl (21. února) - tentokrát se bude věnovat slánskému baroku (na obrázku vlevo barokní malba Zázračný rybolov na kazatelně ve slánském františkánském klášteře). Tradiční exkurze bude směřovat na Písecko - Jihočeská gotika a barok (30. května a 18. června)

Na programu je také společná návštěva expozice českého umění 19. století v klášteře sv. Jiří na Pražském hradě - Předchůdci a zakladatelé (28. března), malbu nám přiblíží PhDr. Naděžda Blažíčková - Horová, ředitelka sbírky umění 19. století NG, která také tuto část expozice Národní galerie připravovala (na obrázku vlevo dole malba ze slánského muzea, dříve byla připisována i Adolfu Kosárkovi) .    

V letošním roce opět dochází ke změně pořadatele Slánské akademie volného času, a proto i ke změně způsobu platby poplatku. Slánskou akademii nebude pořádat Vlastivědné muzeum ve Slaném tak, jako v loňském roce, ale opět se pořádání přeneslo na odbor kultury Městského úřadu Slaný. Platby budou tedy směřovány na město Slaný. Poplatek i nadále zůstává 200,-- Kč.Celý úřad však přešel na nový systém, do kterého patří i účetnictví, a proto přijímání poplatků bude trochu odlišné od předchozích let. I nadále však bude možné poplatek hradit v hotovosti v pokladně, převodem z účtu nebo poštovní složenkou. Bude však třeba při platbě přesně dodržovat variabilní symbol, který je vygenerovaný přímo na jednotlivého plátce a podle kterého bude platba identifikována. Pokud se nebude variabilní symbol shodovat se jménem plátce, nebude možné platbu uskutečnit. Z toho důvodu nebude také možné platit pod jedním variabilním symbolem více poplatků za několik posluchačů. Pokud byste měli zájem přihlásit nového posluchače, je třeba, aby se nejprve dostavil do kanceláře odboru kultury MěÚ Slaný, neboť předpis jeho platby musí být nejdříve zadán do počítače. 

Poplatek je třeba uhradit do 21. 2. 2009, kdy se uskuteční první přednáška jarního semestru - PhDr. Vladimír Přibyl, Barokní umění ve Slaném - františkáni. Přihlášky spolu s dokladem o zaplacení (např. kopie potvrzení z pokladny nebo kopie útržku složenky) můžete předat osobně v kanceláři odboru kultury MěÚ Slaný, v podatelně MěÚ Slaný, ve Vlastivědném muzeu ve Slaném a v Infocentru Slaný, nebo zaslat na adresu: Městský úřad Slaný - odbor kultury Slánská akademie volného času Velvarská ul. čp. 136, 274 53  Slaný.

Další informace - Alena Urbanová, Městský úřad Slaný - odbor kultury, tel. 312 511 274, urbanova@meuslany.cz
Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny