pondělí 27. října 2008

Exkurze na Hluboké a v Bechyni

Letošní podzimní exkurze Slánské akademie volného času, která se uskutečnila ve dvou termínech 25. 9. a 25. 10. 2008, měla zamířeno za jihočeskou gotikou do Alšovy jihočeské galerie na Hluboké. A setkání to bylo vskutku pozoruhodné … od Madony z Rudolfova přes Ukřižovaného z Třeboně, Madonu Svatotrojickou z Českých Budějovic a Pietu z Všeměřic…

 k pozdní gotice - Mistru Oplakávání reliéfu ze Žebráku, Mistru Oplakávání ze Zvíkova a k rozměrným deskovým obrazům pozdně gotických křídlových oltářů.Na místě jsme mohli obdivovat velké množství gotických památek, neboť tento kout země nebyl až tak zasažen husitským obrazoborectvím - tak jako třeba náš slánský sv. Gothard - a i v pozdější době to bylo území konfesijně pro výtvarné umění příznivě. Na místě jsme si také připomněli vývoj poznání jihočeského středověkého umění a osobnosti, které stály u formování pojmu jihočeská gotika - Vladimír Denkstein, František Matouš, Jaromír Homolka, Jiří Kropáček, Hynek Rulíšek …

Cestou do Bechyně jsme projížděli okolo Temelína, z hlediska dějin umění ne příliš povzbudivý pohled. Když jsme putovali za jihočeskou gotikou podruhé (25. 10.), zastavili jsme se přímo u této obří elektrárny a vstoupili na hřbitov, který se rozprostírá okolo kostela sv. Prokopa - jediná památka na obec Křtěnov, jedné z těch, které musely ustoupit atomové elektrárně. A dívali jsme se na obrovské chladicí věže. I to je daň krajiny za atom …

V Bechyni jsme navštívili františkánský klášter, chtěli jsme tak navázat na loňské putování za františkánským uměním do Kadaně. A skutečně, když jsme procházeli místnosti klenuté sklípkovou klenbou, zejména ambit kláštera, náš dojem z prostoru byl při porovnání s Kadaní velmi podobný… A pak skvostný interiér klášterního kostela a další zaklenutí lodě sklípkovou klenbou. Z hlediska františkánského umění zaujaly oltářní obrazy se sv. Antonínem Paduánským a sv. Františkem, které byly dříve dokonce připisovány Karlu Škrétovi. Po výtvarné stránce neunikl pozornosti boční oltář s temnosvitně pojatým obrazem sv. Ludvíka z Toulouse almužníka od Michaela Václava Halbaxe, malíře, který ovlivnil dílo Petra Brandla. Ikonograficky byly zajímavé i zlacené řezby - zejména sv. Františka Solánského … i toho jsme "potkali" před rokem na průčelí kláštera v Kadani (kadaňská socha na obrázku vpravo).

Ale těžiště exkurze přece jen patřilo jihočeské gotice. A o tom, že právě tento soubor umění dokáže dodnes oslovit, vypovídají i svědectví básníků – Františka Hrubína a zejména Jaroslava Seiferta a jeho Prsten Třeboňské madony (1966) … Nevím, snad květen tehdy byl, / vyprávěl kdosi o Madoně / a já se ihned vypravil / a jel jsem do Třeboně // Dnes, kdy ji znám, i tisíc mil / trmácel bych se ve vagoně. / Vyprávěl kdosi o Madoně, nevím, snad květen tehdy byl // … i v tomto duchu probíhala sobotní exkurze slánské akademie prozářená příjemným podzimním sluncem  … na toto putování naváže v prosinci přednáška Jakuba Sichálka, který se bude věnovat literatuře doby gotiky … několik obrázků z naší jihočeské pouti naleznete v galerii …  

čtvrtek 3. července 2008

Na podzim zahajujeme třetí ročník Slánské akademie

Ve třetím ročníku Slánské akademie volného času budeme v podzimním semestru pokračovat v tématu ČESKÉ STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ. Opět bychom se tak měli setkat s univ. prof. PhDr. Tomášem Durdíkem, DrSc. (Archeologický ústav AV ČR) a pokračovat ve volném cyklu památky českých středověkých hradů. Rovněž mezi námi přivítáme - a také již tradičně - Ing. arch. Petra Chotěbora, CSc. (Kancelář prezidenta republiky), který nám přiblíží osudy a opravy nejvýznamnější památky Čech - Pražského hradu.

A vrátíme se také k české středověké literatuře. S Mgr. Jakubem Sichálkem (Ústav pro českou literaturu AV ČR) se zastavíme u rukopisného díla Život Krista Pána. Přiblížíme si tak dobu, kdy vznikala staročesky psaná próza. Tento text společně se staročeským Pasionálem a Životy svatých Otců patří k jejím prvotním a zároveň nejrozsáhlejším písemným počinům. Život Krista Pána, který vyšel poprvé tiskem v roce 2007 v brněnském nakladatelství Host, byl napsán v polovině XIV. století, kdy za vlády císaře Karla IV. dochází k mohutnému vzestupu českého kulturního života, písemnictví nevyjímaje. Tehdy také vznikla česká verze Legendy o sv. Kateřině, kterou mistrně převedl do novodobé češtiny Jiří Pelán a v pražské Viole ji recitoval nezapomenutelný Václav Voska. I u této literární památky se zastavíme.

S tímto literárním tématem souvisí exkurze do Alšovy jihočeské galerie - do nově otevřené stálé expozice gotického umění, kde jsou umístěna mistrovská díla jihočeské gotiky.

Mimo rámec středověkého českého umění se zastavíme u trvalého zdroje podnětů pro českou výtvarnou a duchovní kulturu - u památek "věčného města". Římské inspirace ("Et in Arcadia ego") tak nazval svůj příspěvek PhDr. Vladimír Přibyl (odbor kultury MěÚ Slaný), který se podělí s posluchači akademie o řadu podnětů ze svého letního putování Římem.

Přednášky budou probíhat o sobotách dopoledne, a to tak jako v loňském roce v salonku bývalého slánského hotelu Grand. Termíny přednášek oznámíme posluchačům během měsíce září. Slavnostní zahájení III. ročníku a předání pamětních listů proběhne v pondělí 15. září v 15.30 v obřadní síni Městského úřadu Slaný; první přednáška Vladimíra Přibyla - Římské inspirace - se uskuteční 20. 9. 2008 od 9. hod.

Mimo program slánské akademie, ale pod její patronací, proběhne jedno všední podzimní odpoledne v Malé galerii slánského muzea přednáška Ing. Efthimiose Papodopulose - Řecko, věčné návraty. Setkání se uskuteční u příležitosti 50. výročí příchodu řecké menšiny na území Československa po skončení řecké občanské války v letech 1948-1949 ("Řecké děti 1948").

Pořadatelem Slánské akademie volného času je Vlastivědné muzeum ve Slaném, které bude shromažďovat přihlášky a vybírat poplatky pro podzimní semestr. Činnost Slánské akademie probíhá také za podpory Středočeského kraje. O případných změnách Vás budeme informovat na stránkách Slánské radnice a na webových stránkách města Slaného - památková péče. Poplatek za jeden semestr bude činit 200 Kč.

 

sobota 24. května 2008

Exkurze – Mělnicko

Ve středu 21. 5. a v sobotu 24. 5. se uskutečnila exkurze posluchačů Slánské akademie volného času na Mělnicko. Dešťová středeční trasa byla zahájena v kostele Povýšení sv. Kříže v Bělé pod Bezdězem, kterým nás provedl kolega Jan Nepomuk Jiřiště. Nejprve nás seznámil s historií města a pak jsme si společně prohlédli památný kostel. Zajímavý byl zejména výklad k ikonografii hlavního oltářního obrazu – Nalezení sv. Kříže.

Následoval přesun do Mělníka – do kláštera augustiniánů eremitů v Pšovce, kde nás čekal mělnický probošt P. Jan Jucha MS. Připomněli jsme si nejen historii a poslání augustiniánů, ale zejména průběh výstavby středověké architektury. Na programu byla i augustiniánská ikonografie charakteristická pro jejich kláštery – Panna Maria Dobré rady a Panna Marie Utěšitelka. Po prohlídce kláštera jsme se posunuli do středu města a navštívili kostel sv. Petra a Pavla. Ocenili jsme nejen prostor – prosvětlený řadou velkých oken, ale i jeho klenutí. To jsme v detailu mohli obdivovat v prostoru bývalé klenotnice v patře věže, kde zaujaly i původní středověké omítky a kamenické značky na kamenných žebrech. Pokud se jedná o ikonografii výzdoby kostela, pozornost si zaslouží obraz na oltáři se sv. Ludmilou, na kterém je patrný kostel a město ještě před požárem. Jan Nepomuk Jiřiště se podrobněji rozhovořil o oltáři sv. Jana Nepomuckého – kvalitní oltářní architektuře, na které je nejvýše vyobrazen sv. Jan Nepomucký rozjímající nad křížem, pak je to hlavní oltářní obraz – svržení sv. Jana do Vltavy – a ve spodní části socha sv. Jana, který s prstem na ústech očekává vzkříšení z mrtvých.

Mokré putování středeční nahradilo slunečné setkání v Mělníku v sobotu – a navíc nám zasvěcenou průvodkyní byla Mgr. Renata Špačková, autorka pěkného průvodce po mělnických památkách (Mělnická zastavení I.), která dále spolupracovala při opravě kostela v Pšovce p povodni 2002. Nyní působí také v Mělnickém osvětovém a okrašlovacím spolku. Společně s ní jsme kromě prohlídky kostela poznali podrobněji dějiny města, zastavili se na nádvoří zámku a na náměstí.
Podle účastníků byla jarní exkurze důstojnou tečkou za druhým ročníkem Slánské akademie volného času. Několik fotografií z putování naleznete v galerii.

sobota 19. dubna 2008

Římané a Germáni v I. a 4. stol. po Kr. – PhDr. Jiří Musil, PhD.

Další z řady přednášek vzdělávacího cyklu Slánská akademie byla mimořádná hned ze dvou hledisek: jednak jsme se dne 19.4. nesetkali v Městském centru Grand, ale v sále městského kina Slaný, ale především byla přednáška nezvyklá tematicky. PhDr. Jiří Musil, PhD. z Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy hovořil o problematice z oblasti bádání o starověku, konkrétně o římsko – germánských vztazích v oblasti provincí Norika, Panonie, obou Germanií a také v oblasti za limitem imperia romana v prvních stoletích po Kristu.

V úvodu přednášky dr. Musil, náš přední badatel na poli římsko-provinciální archeologie nastínil historický vývoj před přelomem letopočtů, přesuny jednotlivých etnik - keltských a následně germánských kmenů ve střední a západní Evropě a jejich první kontakty s vyspělejší mediterrání civilizací.
Jádro přednášky přestavovalo seznámení posluchačů akademie s mírovou, často obchodní a kulturní výměnou i krvavými konflikty za principátu, konkrétně od doby Augustovy (do r.14 po Kr.) do konce tzv. markomanských válek (162 - 180 po Kr.). Sledovaná období zanechala i na našem území dostatek archeologického materiálu, který nám pomáhá vytvořit si představu o životě té doby. Z našeho regionu vzpomeňme slavné germánské nekropole (pohřebiště) u Třebusic a Stehelčevse, nebo další drobnější nálezy, např. z Lisovic na Zlonicku. Zvýšenou pozornost věnoval dr. Musil oblasti jižní Moravy, kde v blízkosti zaniklé obce Mušov u Mikulova zanechaly své výrazné stopy římské legie.

úterý 22. ledna 2008

Slánská akademie - jaro 2008

Slánská akademie - jaro 2008. Slánská akademie volného času bude na jaře poněkud volně pokračovat v tématu - české středověké umění, kterému budou věnovány tři přednášky - úvodní vystoupení ing. arch. Petra Chotěbora (Správa Pražského hradu) a dále, pokud to dovolí pracovní povinnosti, dvě přednášky prof. PhDr. Tomáše Durdíka, DrSc. (Archeologický ústav AV ČR).

Nově se v jarním semestru setkáme s PhDr. Jiřím Musilem, Ph.D. (Ústav pro klasickou archeologii FF UK Praha), těžiště jeho odborné práce leží v oblasti archeologie římských provincií. Chceme tak pokračovat v poznávání vlivu antického světa na kulturu střední Evropy. Mimo středověký blok pak vyslechneme přednášku PhDr. Milady Záborcové, Ph.D. (Ústav české literatury FF UK Praha) - "Tance smrti a česká středověká a barokní literatura posledních věcí člověka". S odborníkem na křesťanskou ikonografii Mgr. Janem Nepomukem Jiřištěm, který působí v Litoměřické diecézi, bychom se patrně rozjeli poznávat památky na Mělnicko, alternativou zůstává však stále jihočeská gotika v Alšově galerii na Hluboké.
Jak je patrné, slánská akademie nesleduje systematické vzdělávání v určité oblasti, jejím cílem je připomínání zajímavých úseků starobylé české a evropské kultury s tím, že nejvíce času je věnováno středověkému umění v Čechách.

Akademii bude možné, tak jako loni, navštěvovat buď jako řádný posluchač s tím, že jeho absolutorium bude zakončeno již zmíněnou úspěšnou zkouškou v závěru druhého semestru a získáním diplomu druhého ročníku Slánské akademie, nebo jako mimořádný posluchač, který nebude zkoušku absolvovat. Přednášky budou probíhat o sobotách dopoledne, a to tak jako v loňském roce v salónku bývalého slánského hotelu Grand.

Organizační změnou v akademii je skutečnost, že pořadatelem Slánské akademie volného času je Vlastivědné muzeum ve Slaném, které, po dohodě s Městským úřadem ve Slaném, požádalo o grantovou podporu. Proto také bude slánské muzeum shromažďovat přihlášky a vybírat poplatky pro jarní semestr. Další informace podá Božena Franková, Vlastivědné muzeum ve Slaném, telefon 312 522 209. Hlavním odborným garantem však nadále zůstává PhDr. Vladimír Přibyl s dalšími spolupracovníky akademie.

O případných změnách Vás budeme informovat na stránkách Slánské radnice a na webových stránkách města Slaného - památková péče. Poplatek za jeden semestr bude činit 200 Kč.
První přednáška proběhne v sobotu 23. 2. 2008 v salónku hotelu Grand - ing. arch. Petr Chotěbor - Starý královský palác na Pražském hradě. Na tomto setkání budou upřesněny další termíny setkání.