sobota 23. října 2010

Putování po českých hradech s prof. Tomášem Durdíkem

Sobotní přednáška (23.10.) prof. Tomáše Durdíka ve Slánské akademii volného času uzavřela základní kurz putování po hradech českých, a to obdobím doby panování Jagellonců. Zastavili jsme se u přestavby Pražského hradu, hradu Křivoklát. Naznačili umění Hanse Spiese a Benedikta Rieda. Tomáš Durdík připomněl významné hradní architektury ve Švihově, zdůraznil úlohu hradu Rábí. Nakonec jsme navštívili Pardubice s unikátními dělovými rondely. Na příštím sobotním "hradologickém" setkání 13. 11. se bude prof. Tomáš Durdík zabývat vlivem křižáckých výprav na hradní architekturu, a to i v českých zemích.

Doporučená studijní literatura k putování po českých hradech - Tomáš Durdík, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů (nakladatelství Libri, 2009).  

 

pondělí 30. srpna 2010

Slánská akademie – podzim 2010

V současné době sestavujeme harmonogram přednášek podzimního semestru 5. ročníku Slánské akademie volného času. Opět se setkáme s prof. PhDr. Tomášem Durdíkem, DrSc., na svatovojtěšské téma přislíbil promluvit prof. PhDr. ing. Jan Royt a předpokládáme další část pojednání o tvrzích ing. arch. Petra Chotěbora z Pražského hradu. Rádi bychom se opět setkali s Mgr. Hanušem Nyklem Ph.D., podle ohlasů jeho přednáška o ruské literatuře zaujala. S PhDr. Naděždou Blažíčkovou budeme pokračovat v prohlídce Národní galerie – na podzim to bude umělecká generace Národního divadla.

 

pondělí 21. června 2010

Exkurze za barokem na Žatecku

Čtvrtý ročník uzavřela Slánská akademie volného času exkurzí za památkami baroku na Žatecku, navázali jsme tak na loňské putování na nedalekém Jesenicku. Po krátkém zastavení u kostela sv. Václava ve Velké Černoci, který se v současné době opravuje, nepochybně zaujala prohlídka zámku ve Stekníku, kde probíhá postupná obnova.

Bylo zajímavé sledovat, jak pod novějšími nátěry a omítkami se objevily v patře zámku – piano nobile - barokní nástěnné malby … moře s koráby. Zaujala i zámecká kaple s důvtipným ikonografickým řešením interiéru. Kastelánka Jana Zajíčková zasvětila účastníky exkurze do současných potíží při opravě zámku a povyprávěla o marné snaze získat dotace pro další restaurování.

Hlavním cílem putování byla městská památková rezervace v Žatci, kde jsme si společně prohlédli interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie, zasvěceným průvodcem nám byl místní děkan P. Augustin Josef Špaček O.Praem. Obdivovali jsme nejen raně středověký reliéf sv. Petra (?) zasazený do nejstarší části architektury – zdiva kostelních věží, ale zejména monumentální barokní plastiky V. Styrla na pilířích lodi kostela. Na ně pak navazovala galerie barokních skulptur pod širým nebem v dalších částech města – sousoší Nejsvětější Trojice (1707 – 1713) na náměstí, kolekce soch před kostelem, barokní sochy sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého u kapucínského kláštera a sochu sv. Václava před Žateckou branou.

Na umění raného baroku v Žatci navázal barok pozdní – rokoko,které reprezentoval kostel Všech svatých v Libočanech s nově opraveným průčelím, které bylo „zahaleno“ do rokokového ornamentu. V Libočanech jsme se krátce zastavili u zámku a nato odjeli do nedalekého Nového Sedla, kde nás přivítal duchovní správce redemptorista P. Aleksander Siudzik CSsR. Interiér kostela sv. Václava a N. Trojice (1735-37) představoval mimořádně cenný barokní „gesamtkunstwerk“ – jednotně zařízený interiér - malba, sochařská výzdoba, umělecké řemeslo - z období kolem roku 1740, kde se uplatňoval typický ornamentální motiv této doby – barokní mřížka. Chrám upoutal jak svatováclavskou tak christologickou symbolikou (nástěnná malba setkání sv. Václava s Jindřichem Ptáčníkem, zavraždění sv. Václava … řezba Pelikána nad kazatelnou).

Výtvarnou tečku za pozdním barokem na Žatecku představoval kostel Nanebevzetí Panny Marie v Postoloprtech, který byl vystavěn v letech 1746 - 1753 podle návrhu architekta A. Altomonta. Vstoupili jsme tak do aristokratického prostředí vídeňského baroku, který v dnešním životě města, s vybydleným sousedním zámkem, působí jako zjevení. Prostor chrámu zdobí monumentální skvělá malířská výzdoba – kompozičně vyvážený obraz Nanebevzetí Panny Marie (M. Unterberger) zasazený do klasicistně pojaté hlavní oltářní architektury, dále jsme obdivovali oltářní obrazy sv. Terezie Veliké, sv. Jana Nepomuckého a Smrti sv. Josefa. Chrámem nás provedl postoloptrský děkan P. Rudolf Prey, který nám na závěr také ukázal fragmenty zdiva původního kláštera benediktinů Porta apostolorum … průvdci putování byla ing. arch. Eva Volfová a PhDr. Vladimír Přibyl …

středa 19. května 2010

O ruské literatuře s Mgr. Hanušem Nyklem, Ph.D.

V sobotu 15. května ukončila Slánská akademie volného času jarní běh přednášek setkáním s pracovníkem Slovanského ústavu AV ČR Mgr. Hanušem Nyklem, Ph.D. na téma Klasická ruská literatura a její inspirace pro dnešek. Přes padesát účastníků setkání tak mohlo vyslechnout inspirativní přednášku o podstatné kapitole světové literatury, která byla na našich školách před rokem 1989 interpretována více méně jednostranně, a setkat se tak s literárním uměním, které nás může oslovit právě v této době.

O tématu pravoslavného umění a ruské literatury jsme uvažovali již delší dobu. Za touto iniciativou stojí setkání s jezuitou Dr. Richardem Čemusem, který působí v Římě na papežském orientálním institutu – Richard Čemus byl dlouhodobým spolupracovníkem † Tomáše kardinála Špidlíka. Díky nim vydává nakladatelství Refugium celou řadu knih v edici Ruské myšlení. Další inspirací pro sobotní přednášku byl výtvarný svět ikon, po revoluci v Rusku odchází řada emigrantů – ruských intelektuálů do ciziny, jedním z nich byl skvělý byzantolog Nikodim Pavlovič Kondakov – zakládá v Praze za pomoci T. G. Masaryka vynikající Kondakovovův ústav, který se zabýval byzantským uměním. Samozřejmě, že  ústav „nepřežil“ období po roce 1948; s řadou ikon ze sbírek tohoto ústavu se setkáme v Národní galerii. Proto jsme měli také loni na podzim přednášku litoměřického archimandrity ThDr. Martina Marka Krupici o ikonách a pravoslavných chrámech. A tak sobotní přednáška Hanuše Nykla, kterou doprovázely malby pěredvižniků a historické portréty ruských spisovatelů, tvořila jakýsi pendant ke zmíněné přednášce.

V úvodu připomněl Hanuš Nykl unikátní postavení ruských spisovatelů v ruské společnosti, a to i vzhledem k tvrdé cenzuře, která tam panovala. Jejich díla tak nebyla pouze literaturou, estetickým zážitkem, ale nacházíme zde řešení řady otázek, které jinak nemohly být publikovány a veřejně diskutovány. Dále se Hanuš Nykl dotkl způsobu interpretace ruské literatury, jak byla přednášena před rokem 1989. Tehdy bylo třeba Dostojevského literární dílo odsouváno, a to jako mravní mor a nákaza ruské duše, neboť ničím nepodporovalo pozitivní a budovatelské cíle socialistického Ruska … a tak se ujal pejorativní termín „dostojevština“. Ale Fjodor Michajlovič Dostojevskij není pouze spisovatel Chudých lidí a Uražených a ponížených, ale spisovatel – filosof a teolog.

U další spisovatelské osobnosti Nikolaje Vasiljeviče Gogola připomněl Hanuš Nykl vícevrstevnatost jeho díla, než je u nás tradičně chápáno. Kdy například jeho proslulý Revizor není jen tragikomickou férií o totální korupci, ale i jakýmsi upozorněním, že by společnost měla očekávat jiného Revizora, Soudce shůry, který se … jak stojí v jedné z her Járy Cimrmana (Posel z Liptákova) … již „nezakecá“. Více významových poloh je třeba hledat také u základního díla Ivana Alexandroviče Gončarova – Oblomov, kterého není možné charakterizovat jen jako "lenocha na peci" …Vzhledem jednostrannému ideovému pohledu na díla ruských spisovatelů od tehdejších kritiků zůstala stranou i v české veřejnosti vynikající díla Nikolaje Leskova a A. F. Pisemského.

Poslední dovětek k sobotní přednášce … dívali jsme se na vynikající obraz ruského malíře Něstěrova (vlevo)  – jsou na něm Pavel Florenskij (vpředu) a Sergej Bulgakov … Hanuš Nykl se však již nezmínil, že i on vypovídá o tragičnosti ruských dějin. Dva vynikající myslitelé – duchovní Florenskij (Hanuš Nykl jej překládal) a intelektuál Bulgakov … ten byl vyhoštěn s ostatními intelektuály na "lodi spisovatelů" v roce 1922 do Paříže, kde působil na teologickém a filosofickém institutu sv. Sergeje, je dodnes překládán a studován… Duchovní Florenskij měl osud mučedníka… od roku 1928 v exilu, od roku 1933 v pracovním táboře … a v roce 1937 odsouzen k smrti a zastřelen na popravišti asi 20 km u Petrohradu, jeho hrob neznáme …i o tom svým způsobem bylo sobotní setkání. Několik obrázků z přednášky naleznete v galerii.


Slánská akademie volného času zahájí podzimní semestr v září. O termínu budeme včas informovat.

neděle 21. února 2010

Slánská akademie volného času - jaro 2010

V jarním cyklu přednášek Slánské akademie volného času přivítáme již tradiční hosty, s prof. Tomášem Durdíkem budeme putovat po českých hradech a po roce se vrátím k židovským památkám. Potřetí navštívíme expozici malířství 19. století v Národní galerii a tradiční exkurze bude směřovat za památkami na Žatecko. Nově mezi námi přivítáme slavistu Hanuše Nykla, který mimo hlavní osnovu akademie, při našem tradičním vykročení za hranici české kotliny, nás seznámí s inspirativním odkazem ruské klasické literatury.

PROF. PHDR. TOMÁŠ DURDÍK, DRSC. Archeologický ústav AV ČR
Poznáváme české hrady X. XI.- doba husitská
Systematické putování po českých hradech pod vedením našeho předního odborníka, jaro budeme věnovat době husitské. Pokračování cyklu o českých hradech; ke studiu se doporučuje Durdíkova Ilustrovaná encyklopedie českých hradů (nakladatelství Libri).

MGR. BLANKA ROZKOŠNÁ, Praha
Židovské památky v Čechách
Autorka řady knih o židovských památkách (Židovské obce na Kladensku a Slánsku, 2000),  působí ve společnosti MATANA, která se o židovské památky stará. Budeme pokračovat v putování za synagogami v Čechách. A zastavíme se určitě i u té slánské. 

Za hranice české kotliny. V tomto tradičním vykročení mimo Česko navážeme na loňskou přednášku litoměřického archimandrity ThDr. Marka Krupici, Th.D. o pravoslavném umění a zamyslíme se, nakolik je aktuální se dnes zabývat ruským myšlením (na snímku ruský spisovatel Dostojevský). Ve Slaném poprvé přivítáme slavistu Hanuše Nykla, je také diákonem pravoslavné církve. 

MGR. HANUŠ NYKL, PH.D. Slovanský ústav AV ČR
Ruská klasická literatura a její inspirace pro dnešek
Mgr. HANUŠ NYKL,  Ph.D., narozen 1975 v Mostě o 1996-2001 studium na FF UK, obor rusistika o 1999 absolvování Letní školy bělorusistiky v Minsku a Letní školy serbistiky v Bělehradě o 2000 absolvování stáže v Archangelské eparchii Ruské pravoslavné církve o 2001-2005 postgraduální studium na FF UK, obor filologie - ruská literatura o od roku 2002 - dnes vyučování na FF UK o 2003 v letním semestru absolvování stáže na Lomonosovově univerzitě v Moskvě o od roku 2005 vědecký pracovník Slovanského ústavu Akademie věd ČR.

PROF. PHDR. ING. JAN ROYT, PH.D. ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK Praha
Svatý Vojtěch ve starém českém výtvarném umění
Náš přední historik umění a odborník na křesťanskou ikonografii naváže na loňskou přednášku o sv. Václavu a připomene ve Slaném umění spojené s prvním českým Evropanem - sv. Vojtěchem.

Exkurze I.
PHDR. NADĚŽDA BLAŽÍČKOVÁ - HOROVÁ, Praha
Česká malba 19. století v Národní galerii (III. část )
Již třetí exkurze do expozice 19. století Národní galerie v Praze, průvodkyní by nám měla být opět Dr. Blažíčková - Horová, autorka zmíněné stálé expozice. Po loňském roce, kdy jsme se věnovali Haushoferově krajinářské škole, bychom se na jaře měli zastavit u díla Karla Purkyně, Soběslava Pinkase, Jaroslava Čermáka a Viktora Barvitia. 

Exkurze II.
Památky Žatecka
Průvodcem tradičního putování bude ING. ARCH. EVA VOLFOVÁ (Národní památkový ústav) a PHDR. VLADIMÍR PŘIBYL (odbor kultury MěÚ Slaný). Navážeme tak na loňskou exkurzi památek baroka na Rakovnicku. Předpokládáme návštěvu městské památkové rezervace v Žatci a dalších památek v okolí (např. Libočany, Nové Sedlo atd.).

Praktické informace

Úhrada poplatku / přihlášky. Poplatek i nadále zůstává 200,-- Kč a bude možné ho hradit v hotovosti v pokladně městského úřadu, převodem z účtu nebo poštovní složenkou, kterou přikládáme. Znovu je třeba při platbě přesně dodržovat variabilní symbol, který je vygenerovaný přímo na jednotlivého plátce a podle kterého bude platba identifikována. Pokud se nebude variabilní symbol shodovat se jménem plátce, nelze platbu rozpoznat. Z toho důvodu nebude opět možné platit pod jedním variabilním symbolem více poplatků za několik posluchačů.Pokud se bude chtít přihlásit nový posluchač, je zapotřebí, aby se nejprve dostavil do kanceláře odboru kultury MěÚ Slaný, neboť předpis jeho platby musí být nejdříve zadán do počítače. Poplatek je třeba uhradit do 27. 2. 2010, kdy se uskuteční první přednáška jarního semestru. Přihlášky spolu s dokladem o zaplacení (např. kopie potvrzení z pokladny nebo kopie útržku složenky) můžete předat osobně v kanceláři odboru kultury MěÚ Slaný, v podatelně MěÚ Slaný, ve Vlastivědném muzeu ve Slaném a v Infocentru Slaný, nebo zaslat na adresu: Městský úřad Slaný - odbor kultury, Slánská akademie volného času,Velvarská ul. čp. 136, 274 53  Slaný.

Místo konání přednášek. Přednášky se budou konat tradičně v salónku bývalého hotelu Grand ve 2. patře od 9 hodin, výjimečně v městském kině. Na první přednášce 27. 2. 2010 obdržíte harmonogram dalších setkání a bude také dohodnut termín exkurze do Národní galerie v Praze.
Změna programu vyhrazena.Další informace - ALENA URBANOVÁ, Městský úřad Slaný - odbor kultury, tel. 312 511 274, urbanova@meuslany.cz