sobota 19. dubna 2008

Římané a Germáni v I. a 4. stol. po Kr. – PhDr. Jiří Musil, PhD.

Další z řady přednášek vzdělávacího cyklu Slánská akademie byla mimořádná hned ze dvou hledisek: jednak jsme se dne 19.4. nesetkali v Městském centru Grand, ale v sále městského kina Slaný, ale především byla přednáška nezvyklá tematicky. PhDr. Jiří Musil, PhD. z Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy hovořil o problematice z oblasti bádání o starověku, konkrétně o římsko – germánských vztazích v oblasti provincí Norika, Panonie, obou Germanií a také v oblasti za limitem imperia romana v prvních stoletích po Kristu.

V úvodu přednášky dr. Musil, náš přední badatel na poli římsko-provinciální archeologie nastínil historický vývoj před přelomem letopočtů, přesuny jednotlivých etnik - keltských a následně germánských kmenů ve střední a západní Evropě a jejich první kontakty s vyspělejší mediterrání civilizací.
Jádro přednášky přestavovalo seznámení posluchačů akademie s mírovou, často obchodní a kulturní výměnou i krvavými konflikty za principátu, konkrétně od doby Augustovy (do r.14 po Kr.) do konce tzv. markomanských válek (162 - 180 po Kr.). Sledovaná období zanechala i na našem území dostatek archeologického materiálu, který nám pomáhá vytvořit si představu o životě té doby. Z našeho regionu vzpomeňme slavné germánské nekropole (pohřebiště) u Třebusic a Stehelčevse, nebo další drobnější nálezy, např. z Lisovic na Zlonicku. Zvýšenou pozornost věnoval dr. Musil oblasti jižní Moravy, kde v blízkosti zaniklé obce Mušov u Mikulova zanechaly své výrazné stopy římské legie.