sobota 3. prosince 2016

O památkách regionu s Vladimírem Přibylem / sobota 3. prosince 2016

Adventní nálada panovala na setkání Slánské akademie volného času, které se uskutečnilo v sobotu 3. prosince. Tentokrát se svou přednáškou Ze světa památek regionu vystoupil sám organizátor akademie PhDr. Vladimír Přibyl (vedoucí odboru kultury MěÚ Slaný). První část jeho přednášky byla věnována kostelu sv. Václava v Kladně–Rozdělově. Tato nynější kladenská městská část byla až do čtyřicátých let minulého století samostatnou obcí. Její počátky se datují do 18. století, kdy patřila řádu benediktinů, a své jméno dostala podle toho, že novým osadníkům přicházejícím, mimo jiné z Broumovska, byla z rozhodnutí vrchnosti rozdělována půda do dědičného držení. Průmyslový rozmach nedalekého Kladna v druhé polovině 19. století stál za její proměnou v osadu chudých horníků a dělníků v ocelárnách. Růst počtu obyvatel vedl také v letech 1907 – 1908 / 1909 k vybudování školy pro místní mládež. Její součástí byla i školní kaple. Jelikož však mimo kapličky sv. Mikuláše nebyl ve vsi jiní sakrální objekt, který by mohl sloužit k bohoslužbám, využívali školní kapli též zdejší věřící spolu s tělocvičnou k bohoslužbám, stala se tak kaplí veřejnou. Po vzniku nového československého státu však levicově smýšlející obecní rada zakázala využívat školní budovu k tomuto účelu. Místním katolíkům nezbylo než usilovat o vybudování kostela, a proto založili Spolek pro postavení katolického kostela v Rozdělově. Pro svoji snahu získali plnou podporu ze strany církve. Benediktini darovali pro jeho vybudování pozemek a stavbu nakonec v podstatě financoval pražský arcibiskup František Kordač. Tento arcibiskup, který byl často kritizován pro svůj negativní postoj k reformním snahám v církvi, výrazně podporoval vzdělávání a vyjadřoval se i k řešení sociálních otázek. Což  také snad přispělo k tomu, proč se osobně angažoval ve věci výstavby svatostánků v proletářském Rozdělově. Ten byl postaven v letech 1925–1927 podle návrhu arcibiskupského stavebního rady arch. Františka Havleny, a to kladenským stavitelem Josefem Pickem. Tympanon s jezdeckou sochou sv. Václava je dílem pražského sochaře Ladislava Vocelky. Výzdoba interiéru, která se vyznačuje bohatou barevnou ornamentální výmalbou a výraznými kamenickými a kovářskými prvky ve stylu art deco. Celý vnitřní prostor byl řešen stejně jako již neexistující interiér seminárního kostela sv. Vojtěcha v Dejvicích. Ten byl architektem Havlenou budován v téže době a umělci, kteří na něm pracovali, také působili současně i v Rozdělově. Většina mobiliáře včetně varhan však z finančních důvodů nevznikla dle architektova návrhu a jeho umístění zde je druhotné. Na hlavním oltáři se poté nachází sochařské zpodobnění vraždy sv. Václava od tyrolského řezbáře Ferdinanda Stufflesera z doby okolo r. 1910. Kostel, jehož vzniku chtěla místní samospráva všemi dostupnými prostředky zabránit, se stal záhy výraznou dominantou místa a dnes již i významnou kulturní památkou na církevní umění první republiky. Druhá část přednášky byla věnována baroknímu umění ve Smečně. Pozornost byla zaměřena především na díla považována za práce sochaře Františka Ignáce Platzera. Ten se k zakázkám pro smečenské objednavatele dostal patrně sňatkem s vdovou po řezbáři Matyáši Schönherrovi, který ve Smečně působil spolu s architektem Kiliánem Ignácem Dietzenhoferem. Jejich společným dílem byl sloup Nejsvětější Trojice. Reliéfy na něm se však již řadí k nejranějším dílům Platzerovým. K ranému období tvorby náleží také dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého (před r. 1750) z oltáře zasvěceného tomuto světci v kostele Nejsvětější Trojice. Ten prošel v nedávné době důkladnou restaurací, kterou provedla akad. malířka Markéta Pavlíková, Ph.D. (AVU Praha – ateliér restaurování). Pozdní tvorbu jeho dílny v chrámu pak zastupuje sochařská výzdoba hlavního oltáře. K Platzerovým pracím bývá někdy řazena také socha sv. Donáta, která původně stála u silnice do Kačice, je dnes umístěna před smečenskou farou. Socha byla v minulosti značně poškozena a po nezbytných restaurátorských zásazích nelze dnes Platzerovo dílo potvrdit.
Na závěr vedoucí odboru kultury popřál všem pěkné prožití adventu. Nám nezbylo než poděkovat nejen za tuto přednášku, ale i za celou jeho práci na poli památkové péče a těšit se, že nás někdy znovu zavede do světa památek regionu. (Pavel Zděnovec)


Žádné komentáře:

Okomentovat